JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Hygieeninen muotoilu

Äärimmäinen hygienia on perusvaatimus, ei pelkästään siellä, missä tuotetaan elintarvikkeita. Hygienialla on myös jatkuvasti kasvava rooli muilla teollisuudenaloilla, kuten lääketeollisuudessa tai vaikkapa maalien ja väriaineiden valmistuksessa. Nykyään yksi tärkeimpiä kysymyksiä on tuotteiden valmistaminen ilman säilöntäaineiden lisäämistä tai mahdollisimman vähäisillä säilöntäaineilla - mutta säilyttäen kuitenkin pitkän varastointiajan.

Tämä tavoite voidaan saavuttaa vain sellaisessa tuotantoympäristössä, josta kaikki mikro-organismien tai lian aiheuttama kontaminaatio on poistettu. Laitosten rakentamisessa tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien komponenttien, elementtien ja pintojen tulee olla tämän mukaisesti suunniteltuja. Vierasaineiden kertyminen tulee estää ja ne tulee voida poistaa helposti.

 

 

Ganterilla on ratkaisuja

Ottaen huomioon, että jo pieninkin heikko kohta voi kontaminoida koko tuotantolinjan, Ganter päätti kehittää standardiosien erityissarjan, joka täyttää EHEDG:n ja 3-A:n terveysstandardien mukaiset korkeat vaatimukset.

EHEDG:

European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) (Eurooppalainen hygieenisen konerakennuksen ja suunnittelun ryhmä) on kone- ja komponenttivalmistajien, elintarviketeollisuuden, tutkimusinstituuttien ja terveydenhuoltovirastojen asiantuntijoiden muodostama verkosto. Järjestö perustettiin vuonna 1989 tietoisuuden lisäämiseksi hygienian merkityksestä elintarvikkeiden prosessoinnissa ja pakkaamisessa.

EHEDGin tarkoituksena on edesauttaa hygieenistä suunnittelua kaikilla elintarviketuotannon aloilla ja varmistaa näin elintarvikkeiden turvallinen valmistaminen. EHEDG tukee Euroopan lainsäädäntöä ja sen edistämää elintarvikkeiden hygieenistä käsittelyä, prosessointia ja pakkaamista hygieenisillä koneilla ja hygieenisessä ympäristössä (EY:n konedirektiivi 2006/42/EY, EN 1672-2 ja ISO 14159 hygieniavaatimusten osalta).

EHEDGin tehtävä: “Asiantuntevana viranomaisena EHEDG edesauttaa elintarvikkeiden turvallista tuotantoa tarjoamalla asiantuntemusta hygieenisessä konerakennuksessa ja suunnittelussa.”

3-A:

3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) on riippumaton, voittoa tavoittelematon yritys Yhdysvalloissa, joka on omistautunut elintarvikkeiden, juomien ja lääketeollisuuden hygieenisen suunnittelun edistämiselle. 3-A:n ohjeistukset on tarkoitettu korkeat hygieniavaatimukset omaavien kulutustavaroiden käsittelyssä, valmistamisessa ja pakkaamisessa käytettyjen päivittäiselintarvikkeiden apulaitteiden suunnittelun, valmistuksen ja puhdistamisen vaihtoehdoille. 3-A SSI:n tavoitteena on kulutustavaroiden suojaaminen kontaminaatiolta, kaikkien tuotepintojen automatisoidun puhdistamisen varmistaminen ja yksinkertainen purkaminen manuaalista puhdistamista varten.

FDA:

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) on Yhdysvaltojen terveys- ja sosiaalipalveluministeriön liittovaltiotasoinen virasto. FDA on vastuussa monista eri aloista, mukaan lukien elintarviketurvallisuus. FDA:lla on luettelo aineista, joiden sallitaan olla kosketuksissa elintarvikkeisiin ja juomiin.

DGUV:

DGUV Test on saksalaisen lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestön (Social Accident Insurance Association (DGUV)) testaus- ja sertifiointijärjestelmä, jossa yhdistyvät useiden ammattijärjestöjen testaus- ja sertifiointielimet. DGUV-Testiin kuuluvat testaus- ja sertifiointielimet ovat tuotteiden sekä tiettyjen ominaisuuksien ja prosessien vaatimustenmukaisuuden arviointielimiä, sekä hallinnointijärjestelmien tarkastuksia ja sertifiointeja suorittavia elimiä.

DGUV-Testiin kuuluva elintarvikkeiden ja pakkausten testaus- ja sertifiointielin

Tämä elintarviketeollisuuteen erikoistunut testaus- ja sertifiointielin on kansallinen akkreditointielin ja ilmoitettu laitos, jonka pääkonttori sijaitsee Manneheimissa ja toinen testauslaboratorio Mainzissa. Mannheimin testauslaboratorion testaustyöt keskittyvät pääasiassa pakkauskoneisiin ja muihin elintarvikkeiden prosessointikoneisiin. Myös erityisominaisuuksia, kuten hygieniaa, testataan ja sertifioidaan täällä. Testatuissa ja sertifioiduissa tuotteissa saa käyttää DGUV-Test -merkintää laatutuotteen tunnuksena. DGUV-Test -merkintä “hygieniatestattu” vahvistaa, että eurooppalaisten asetusten mukaisia hygieniavaatimuksia on noudatettu. Kaikki testit voidaan suorittaa kehitysprosessin rinnalla, mistä saadaan merkittävää ajallista etua tuotteiden viemiseksi markkinoille.

BGN:

Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) [Elintarvike- ja ravitsemisteollisuuden ammattijärjestö], pääkonttori Mannheimissa, tarjoaa turvallisuuteen liittyviä konsultointipalveluja koneista ja komponenteista. Muita palveluja ovat lukuisista eri aiheista järjestetyt seminaarit työturvallisuuden ja terveydensuojelun alalla. BGN:n asiantuntijat toimivat aktiivisesti näiden alojen kansallisen, eurooppalaisen ja kansainvälisen standardisoinnin hyväksi ja auttavat tietämyksellään ja kokemuksellaan useita toimijoita. Tämän tuloksena syntyviä standardeja käytetään sen jälkeen perustana koneiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Tällä tavoin saavutetaan ensisijaisia ennaltaehkäiseviä hyötyjä, sillä turvallisuus ja hygienia integroidaan standardiin.


Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Kaikki hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.
Hygieeninen muotoilu tarkoittaa myös sitä, että säännölliseen puhdistamiseen tarvittava aika ja materiaalit ovat huomattavasti vähäisempiä - mikä myös alentaa käyttökustannuksia merkittävästi.


Elintarvike- ja lääketeollisuuden valkoinen kirja

Järjestelmien suunnittelu alueille, joissa on kriittiset hygieniavaatimukset, on aina haastava tehtävä suunnittelijoille ja koneenrakentajille. Ganter toimittaa ratkaisuja ja ideoita liiallisten kulujen välttämiseksi.


Periaatteet

Miksi hygieeninen muotoilu?

Elintarviketeollisuudessa, lääkintäteknologiassa ja lääketeollisuudessa tuoteturvallisuus ja kuluttajien suojelu ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä.
Erityisominaisuuksiensa ansiosta hygieenisesti muotoillut standardiosat tukevat tuotantoprosessia näillä herkillä aloilla ja auttavat tuotteiden valmistajaa pitkällä varastointiajalla ja vähentämällä säilöntäaineiden tarvetta.

Hygieenisen muotoilun edut

Vähäisemmät ja lyhytaikaisemmat puhdistustyöt (joka voi viedä jopa 25 % tuotantoajasta), joka merkitsee

 • lisäaikaa tuotantoon käytettäväksi
 • vähäisempää puhtaan veden kulutusta
 • alhaisempaa energiankulutusta
 • vähäisempää puhdistusaineiden tarvetta
 • vähäisempää jäteveden määrää
 • alhaisempia kokonaiskustannuksia ja resurssien säästymistä
Hygieenisen muotoilun laillinen peruste

EN 1672-2:2009 “Elintarvikekoneet”

 • Koneiden tulee olla puhdistettavia, toisin sanoen ne täytyy suunnitella ja rakentaa siten, että lika voidaan poistaa suositelluilla puhdistusmenetelmillä.

Konedirektiivi 2006/42/EY

 • Koneet on suunniteltava siten, että
  • materiaalit voidaan puhdistaa helposti ja täydellisesti ennen jokaista käyttökertaa
  • ilman infektio- tai sairausriskiä.

DIN EN ISO 14519:2008-07

 • Hygieniavaatimukset koneiden suunnitteluun

DIN EN 1672-2:2021-05

 • Elintarvikekoneet - Yleiset suunnitteluperiaatteet - Osa 2
Hygieenisen muotoilun suunnitteluvaatimukset

Materiaali

 • Korrosoitumaton ruostumaton teräs
 • FDA- ja EU-vaatimusten mukaiset muovit ja elastomeerit

Pinnat

 • Pintojen tulee olla puhdistettavia
 • Sovelluksen määrityksistä johtuvia kohdistamattomia portaita tulee välttää
 • Tiivisteet tulee suunnitella siten, että niihin ei jää välejä 
 • O-rengasurien tulee olla hygieenisesti suunniteltu
 • Kosketus valmistettavaan tuotteeseen tulee estää
 • Kulmien säteiden tulisi olla vähintään 6 mm

Suunnittelu / Geometria

 • Kaikkien laitteiden, komponenttien tai putkistojen sisä- ja ulkoalojen tulee olla itsestään tyhjentyviä tai sellaisia, että ne voidaan tyhjentää ja puhdistaa helposti.
Hygieenisen suunnittelun suunnitteluperiaatteet

EHEDG

 • European Hygienic Engineering & Design Group
 • voittoa tavoittelematon eurooppalaisten kone- ja elintarvikevalmistajien sekä näiden toimittajien, tutkimusinstituuttien, yliopistojen ja kansallisten terveysvirastojen muodostama ryhmä
 • noin 45 ohjeistavaa tekstiä
 • tuotteiden tarkastaminen ja sertifikaattien myöntäminen

3-A Sanitary Standards, Inc.

 • voittoa tavoittelematon ja riippumaton järjestö Yhdysvalloissa
 • kolme sidosryhmää: julkiset ja kansalliset terveysvirastot, kone- ja elintarvikevalmistaja
 • yli 70 terveydenhuollon standardia
 • suunnitelmien ja prosessien tarkastaminen, sertifikaattien myöntäminen

Pinnan ominaisuudet ja karheus Ra < 0.8 µm


Tiivisteet

Hygieenisen muotoilun ryhmään luokitelluissa standardiosissa tiivisteiden keskeisenä tehtävänä on suojata tyhjiä tiloja, välejä ja rakoja siten, että puhdistusnesteet tai tuotteiden jäännökset eivät pääse niihin sisään.
Tätä varten tarvitaan tiivisteiden ja pyyhkimien määritettyä esijännitystä tai puristamista, jotta asennusolosuhteissa saavutetaan luotettava ja pysyvä tiivistys. Hygieenisen muotoilun tuoteperheessä tiivisteiden asennustilat ja poikkileikkaukset on laskettu ja suunniteltu simulointiohjelmistoilla siten, että asennuksessa saavutetaan tarvittava pintapuristus ja että tiivistemateriaali ei joudu liiallisen puristuksen alaiseksi.
Tärkein erottelu voidaan tehdä staattisen ja liikkuvien tiivisteiden välillä:
Asennuksen aikana alla olevassa esimerkissä esitetyn suunnitelman staattiset tiivisteet kiristetään asennuspintaan yläosassa (tiivisterengas) ja kosketuspintaan alaosassa (pohjatiiviste). On tärkeää varmistaa, että kaikilla tiivisteen kanssa kosketuksissa olevilla pinnoilla on vähintään Ra 0.8 µm pintaviimeistely.
Säädettävän holkin (pyyhin) liikkuvat tiivisteet ja jalan pallonivel (liitoksen tiivisterengas) on suunniteltu siten, että niitä voidaan säätää sekä korkeuden että kulman osalta. Näin asennustilalla yhdessä tiivisteen poikkileikkauksen kanssa varmistetaan välyksetön, esijännitetty tiiviste.
Versiosta ja käyttötyypistä riippuen on mahdollista, että tiivisteet joudutaan vaihtamaan vaurioitumisen johdosta tai ennakkohuoltotoimenpiteenä. Tätä varten Ganter toimittaa tarvittavat tiivisteet varaosina tai tarjoaa niitä tuotenumerolla GN 7600 standardiosina.


Puhdistettavuus testattu

Yhdessä Fraunhofer Instituten kanssa suoritettiin pinnan puhdistettavuuden testaus, jossa käytettiin GN 20 -säätöjalkaa

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.