JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

Seuraavia liiketoiminnan ehtoja sovelletaan kaikkiin nykyisiin tarjouksiimme ja sopimuksiimme. Ostajan yleisiä ehtoja ei tunnusteta kokonaisuudessaan. Yleisiä ehtojamme sovelletaan vain Saksan siviililain §14 mukaisiin yhtiöihin, julkisoikeuden alaisiin oikeussubjekteihin ja julkisoikeuden alaisiin erityisrahastoihin.

1. Sopimuksen tekeminen

1.1 Sopimus katsotaan solmituksi vasta sitten, kun olemme antaneet kirjallisen tilausvahvistuksen tai kun tilaus on toimitettu.

1.2 Verkkomyymälässämme esitetty tuotevalikoima ei ole laillisesti sitova tarjous vaan ainoastaan ei-sitova kutsu tilauksen tekemiseen, emmekä hyväksi vastuuta esitetyissä valikoimissa olevista virheistä. Varaamme oikeuden tehdä teknisiä tai tuotteisiin liittyviä muutoksia tuoteluettelossa, esitteissä ja verkkosivustolla esitettyihin kuviin, kuvauksiin, piirustuksiin, painoihin ja mittoihin, edellyttäen että mainittu muutos pysyy tavanomaisten toleranssien puitteissa.

1.3 Kun ostaja tekee tilauksen verkkomyymälässämme, hän voi vetää valitsemiaan tuotteita virtuaaliseen ostoskärryyn hiiren avulla. Valittuja tuotteita voi sen jälkeen tarkastella, minkä ansiosta ostaja voi tarkastaa tilauksen. Napsauttamalla painiketta “maksa tilaus”, ostaja lähettää sitovan tarjouksen ostosopimuksen solmimiseksi virtuaalisessa ostoskärryssä olevista tuotteista. Tämä tarjous sitoo ostajaa tuotekuvauksessa mainitun ajanjakson puitteissa. Tilaus toimitetaan meille, ja ostajalle lähetetään välittömästi sähköinen tilausvahvistus sähköpostitse. Huomautamme erityisesti, että tämä tilausvahvistus ei ole todistus tilauksen hyväksymisestä.

1.4 Mikäli toisin ei muualla sovita, emme ole velvoitettuja toimittamaan CAD-tiedostoja. Jos tiedostoja toimitetaan, ne luovutetaan vapaaehtoisesti ilmaisena palveluna. Emme ota minkäänlaista vastuuta tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä, ajanmukaisuudesta ja hyödystä ostajalle. Ostaja käyttää tietoja omalla vastuullaan.

2.1 Hinnat on ilmoitettu vapaasti tehtaalla (Furtwangen), eivätkä ne sisällä pakkaus-, lähetys- tai vakuutuskuluja eikä lakisääteisiä myyntiveroja, ellei toisin ole nimenomaisesti ilmoitettu. Sellaisten ostajien tapauksessa, jotka ovat Saksan siviililain §14 mukaisia yhtiöitä, julkisoikeuden alaisia oikeussubjekteja ja julkisoikeuden alaisia erityisrahastoja (tästä eteenpäin “yhtiöitä”), sovitaan INCOTERMS 2010 mukaisesti EXW-toimituksesta.

2.2 Hintamme määritellään henkilöstö- ja materiaalikustannusten perusteella sillä hetkellä, jolloin sopimus solmittiin. Mikäli toimitus tapahtuu yli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta syistä, jotka eivät ole meidän vastuullamme, voimme mukauttaa yhtiöille tarjottuja hintoja toimituspäivänä sovellettavien luettelohintojen mukaisesti (vähennettynä sovitulla prosenttiosuudella tai kiinteällä alennuksella).

2.3 Mikäli toisin ei sovita, maksu erääntyy tarkalleen 30 päivän kuluttua laskun vastaanottamisesta.

2.4 Mikäli maksun suorittaminen on epävarmaa johtuen siitä, että ostajan taloudellinen tilanne on merkittävästi huonontunut, meillä on oikeus käsitellä kaikki ostajan tilaukset ehdollisesti ennakkomaksu- tai vakuustoimituksina.

2.5 Ostajan tekemä vastavaatimuksilla kuittaaminen tai maksujen pidättäminen tällaisten vaatimusten perusteella on sallittua vain silloin, jos vastavaatimukset ovat riitauttamattomia, tuomioistuimen puoltamia tai mikäli on olemassa molemminpuolinen velvoite. Ostajalla on pidättämisoikeus vain silloin, jos ostajan vastavaatimus johtuu samasta sopimussuhteesta, tai jos vaatimusta ei riitauteta tai jos oikeusistuin puoltaa sitä.

3. Toimitusmääräajat

3.1 Mikäli nimenomaisesti ei toisin mainita, tuotekuvauksessa ilmoitettu toimitusaika soveltuu kaikkiin tuotteisiin. Ilmoitettuja toimitusmääräaikoja ja ehtoja ei sovelleta silloin, kun palvelulaajuuteen tehdään sopimuksen solmimisen jälkeen muutoksia tai lisäyksiä. Määräaikoja tai ehtoja laajennetaan vastaavasti, mikäli toisin ei nimenomaisesti sovita.

3.2 Mikäli emme kykene noudattamaan sovittua toimitusmääräaikaa johtuen meistä riippumattomista rajoituksista (liiketoiminnan keskeytyminen, työsulku, energiantoimitusongelmat, viiveet olennaisten raaka-aineiden tai lähdemateriaalien toimituksessa jne.), ilmoitamme asiasta ostajalle viipymättä. Mikäli tällaisessa tapauksessa käy selväksi, että emme pysty toimittamaan palveluitamme asianmukaisen ajan puitteissa, kuitenkin viimeistään neljän kuukauden kuluessa, sekä me että ostaja voimme vetäytyä sopimuksesta. Sama pätee myös silloin, jos esteet jatkuvat vielä neljän kuukauden kuluttua viimeisestä tiedoksiannosta. Jos olemme tietoisia esteiden syistä sopimuksen solmimishetkellä, meillä ei ole oikeutta vetäytyä sopimuksesta.

4.1 Jos ostaja on Saksan siviililain §13 mukainen kuluttaja, otamme vastuun kuljetuksesta kuljetustyypistä riippumatta. Jos ostaja on yhtiö, vastuu kuuluu ostajalle sen jälkeen, kun tuotteet on luovutettu sopimuksen mukaiselle rahdinkuljettajalle, huolitsijalle tai mille tahansa kuljetukseen palkatulle toimittajalle.

4.2 Meillä on oikeus suorittaa osittaisia toimituksia seuraavissa tapauksissa:

Jos ostaja voi käyttää osittaista toimitusta sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen eikä tämä aiheuta minkäänlaisia merkittäviä lisäkuluja tai kustannuksia ostajalle.

4.3 Jos tuotteet ovat erityisesti suunniteltuja malleja, jotka poikkeavat standardilinjasta, sallitaan enintään 10 % määrälliset poikkeamat teollisuusstandardin puitteissa tilausvahvistuksestamme edellyttäen, että ostaja on yhtiö. Tässä tapauksessa laskutetaan todellinen toimitettu määrä.

 

 

5. Ostajan velvollisuudet

5.1 Mikäli ostaja on yhtiö, ostajan tulee välittömästi tarkastaa toimitetut osat ja ilmoittaa meille mahdollisista ongelmista.

5.2 Mikäli toisin ei sovita, jatkuvat kokonaistilaukset tulee käsitellä 12 kuukauden kuluessa sopimuksen solmimisesta. Yksittäiset osatoimitukset tulee tilata kohtuullisessa ajassa asianmukaisen tuotanto- ja toimitusaikataulun toteuttamiseksi toimitusmääräaikaan mennessä. Mikäli niitä ei tilata tai määritellä kohtuullisessa ajassa, meillä on oikeus tietyn lisäajan jälkeen vetäytyä sopimuksesta ja vaatia vahingonkorvausta annattava palvelun tilalle.

6. Omistusoikeuden pidättäminen

6.1 Toimittamamme tavarat pysyvät omistuksessamme siihen saakka, kunnes maksu on täysimääräisesti suoritettu. Tavarat, joista ostaja ei ole suorittanut täysimääräistä maksua ennen toimitusta, säilyvät omistuksessamme siihen saakka, kunnes kaikki meidän ja ostajan välisestä liikesuhteesta johtuvat vaatimuksemme on täytetty.

6.2 Ostajan tulee varastoida erilleen ja tunnistaa tavarat, joiden omistusoikeus on pidätetty. Ostajan tulee vakuuttaa omalla kustannuksellaan omistusoikeuden säilyttämisen kohteena olevat tavarat tulipalon, vesivahinkojen, murtojen ja varkauden varalta. Vakuutuskirja tulee pyynnöstä toimittaa meille tarkastettavaksi. Ostaja luovuttaa täten kaikki mahdolliset vakuutuksen alaiset vaatimukset meille. Hyväksymme täten mainitun luovutuksen.

6.3 Ostajan tulee ilmoittaa meille välittömästi, jos kolmansilla osapuolilla on pääsy varattuun omaisuuteen. Ostaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka liittyvät toimittamiemme tavaroiden takaisinsaantiin ja palauttamiseen.

6.4 Ostajalla on oikeus myydä varattu omaisuus normaalin liiketoiminnan puitteissa, edellyttäen että ostajalla ei ole erääntyneitä maksuja. Pantteja tai luovutuksia ei hyväksytä vakuuksiksi. Varotoimenpiteenä ostaja luovuttaa meille täysimääräisesti kaikki jälleenmyynnistä tai mistä tahansa muusta laillisesta syystä johtuvat maksettavat suoritukset (vakuutus, lainvastainen teko) varattuun omaisuuteen liittyen. Annamme ostajalle peruuttamattoman valtuutuksen suorittaa meille osoitettujen maksettavien suoritusten perintä meidän puolestamme omissa nimissään. Ostajan tulee pyynnöstämme ilmoittaa mainitut luovutukset ja välittää meille kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat saatavien perinnästä.

6.5 Mikäli pidätettyihin tavaroihin liittyy muita tuotteita, uusien tuotteiden omistusoikeus pidätetään. Näin ollen saamme omistusoikeusosuuden muiden yhdistettyjen tuotteiden arvoon suhteessa pidätetyn omaisuuden arvoon. Jos jokin yhdistetyistä tuotteista katsotaan pääasialliseksi tuotteeksi, ostaja siirtää meille yhteisen omistusoikeuden muihin yhdistettyihin tuotteisiin suhteessa toimittamiemme tavaroiden arvoon (laskutusarvo). Mitä tulee meidän osuuteemme yhteisestä omistusoikeudesta, ostaja pitää uuden tuotteen ilmaiseksi. Jos varattu omaisuus jälleenmyydään uuden tuotteen integroituna osana, edellä kohdassa § 6.4 sovittua luovutusta sovelletaan vain varatun omaisuuden laskutusarvon määrään.

6.6 Mikäli sen maan lainsäädäntö, jossa jokin toimitetuista tavaroista sijaitsee, ei salli omistusoikeuden pidättämistä tai sallii sen vain rajoitetusti, saatamme varata itsellemme muita oikeuksia toimitettuihin tavaroihin. Ostajan tulee tehdä yhteistyötä kanssamme kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin liittyen (kuten rekisteröinti) omistusoikeuden pidättämisen toteuttamiseksi tai muiden vastaavien oikeuksien määrittämiseksi, joita mahdollisesti voidaan soveltaa omistusoikeuden pidättämisen sijasta, sekä näiden oikeuksien suojelemiseksi.

7. Vikoihin liittyvät vaatimukset

[Translate to Finnisch:]

7.1 Wenn der Besteller Verbraucher ist, stehen ihm die gesetzlichen Mängelansprüche zu.

7.2 Ist der Besteller Unternehmer, richten sich die Mängelansprüche nach den nachstehenden Regelungen:

7.2.1 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn die Beanstandungen auf unsachgemäßer Montage oder Behandlung, auf bestimmungswidriger Verwendung oder natürlicher Abnutzung beruhen. Im Falle einer Ersatzlieferung hat uns der Besteller die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.

7.2.2 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

7.2.3 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt – außer bei Arglist und vorbehaltlich von Ziff. 8.2.4 – 12 Monate, gerechnet ab Ablieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme.

7.2.4 Ist der Endkunde des Bestellers Verbraucher und macht er Mängel geltend, finden Ziff. 7.2.1 bis 7.2.3 keine Anwendung auf im Rahmen des Lieferregresses nach § 478 BGB bestehende Ansprüche des Bestellers auf Nacherfüllung, Aufwendungsersatz nach § 478 Abs. 2 BGB, Rücktritt oder Minderung.

7.2.5 Im Übrigen stehen dem Besteller abweichend von Ziff. 7.2.1 bis 7.2.4 keine Ansprüche zu.

8. Vastuuvelvollisuus

8.1 Mikäli ostaja on kuluttaja, olemme vastuuvelvollisia lain määräysten mukaisesti.

8.2 Mikäli ostaja on yhtiö, olemme vastuuvelvollisia seuraavien määräysten mukaisesti: 

8.2.1 Olemme vastuuvelvollisia lain määräysten mukaisesti, jos olemme syyllistyneet tärkeimpien sopimusvelvoitteidemme rikkomiseen. Tärkeimpiä sopimusvelvoitteita ovat ne, jotka luonnehtivat tyypillistä sopimuksen tarkoitusta, toiminta, jolla sopimuksen asianmukainen täytäntöönpano ensisijaisesti on mahdollista, sekä sopimuksen noudattaminen, mihin toinen sopimusosapuoli luottaa. Mikäli toimintamme ei kuitenkaan ole ollut törkeän huolimatonta tai tahallista, olemme vastuuvelvollisia vain tyypillisesti tapahtuvista, ennakoitavista vahingoista.

8.2.2 Kaikissa muissa tapauksissa olemme vastuuvelvollisia vain, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena laillisen edustajamme toimesta tai epäsuoran edustajan toimesta. Olemme vastuuvelvollisia henkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen tai terveyteen kohdistuvista vahingoista lain määräysten mukaisesti. Muussa tapauksessa velvoitteiden rikkomisesta aiheutuneista vahingoista meille osoitetut vaatimukset ovat poissuljettuja.

8.2.3 Saksan tuotevastuuta koskevan lain (Produkthaftungsgesetz) mukaiset vastuut pysyvät ennallaan.

8.2.4 Kaikkiin yllä mainitun lain artiklojen § 8.2.1 - 8.2.3 mukaisiin vaatimuksiin sovelletaan lakisääteisiä aikarajoituksia.

8.2.5 Kaikki vaatimukset vahingoista, jotka perustuvat myöhempien toimintojen velvoitteittemme rikkomiseen Saksan siviililain §§ 437 Nro. 1, 439 mukaisesti ovat olemassa vain, jos kahdentoista kuukauden takuuajan kuluessa artiklan § 7.2.3 mukaisesti sekä a) ostaja on vaatinut lisätoimenpiteitä että b) me olemme rikkoneet velvoitteemme lisätoimenpiteen suorittamisesta.

9.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Saksan lainsäädäntöä. YK:n kansainvälisen tavaranmyynnin sopimuksia koskeva yleissopimus jää tämän ulkopuolelle, toisin sanoen sitä ei sovelleta. Mitä tulee loppukäyttäjien väliseen kauppaan Euroopan unionin puitteissa, maakohtaisia asiaankuuluvia lakeja voidaan myös soveltaa edellyttäen, että kyseessä on pakollisiin kuluttajan oikeuksia koskeviin määräyksiin liittyvä asia.

9.2 Molempien sopimusosapuolien kaikkien velvoitteiden suorituspaikka on Furtwangen.

9.3 Jos ostaja on liikeyritys, julkisoikeuden alainen oikeussubjekti tai julkisoikeuden alainen erityisrahasto, lainkäyttöalue kaikkien tästä sopimuksesta aiheutuvien tai siihen liittyvien ristiriitojen ratkaisemiseen määräytyy yksinomaan rekisteröidyn toimipaikkamme päätöksellä. Tätä sovelletaan myös silloin, jos ostajalla ei ole yleistä oikeustoimipaikkaa maassa, tai jos se on siirtänyt toimipaikkansa tai tavallisen toimintakeskuksensa ulkomaille sopimuksen solmimisen jälkeen, tai jos ostajan toimipaikkaa tai tavallista toimintakeskusta ei voida määritellä kanteen nostamishetkellä. Kaikissa tapauksissa voimme nostaa kanteen harkintamme mukaisesti ostajaa vastaan lainkäyttöalueella, jolla ostajan kotipaikka sijaitsee.

9.4 Tämän sopimuksen yksittäisten määräysten mitätöiminen ei vaikuta muiden sopimusmääräysten kelpoisuuteen eikä sopimuksen olemassaolon jatkumiseen. Vaikuttamaton sopimusmääräys korvataan vaikuttavalla määräyksellä, jonka sisältö on mahdollisimman lähellä vaikuttamattoman määräyksen taloudellista tarkoitusta. Samaa sovelletaan myös määräyksissä oleviin puutteisiin.

10. PARTSERVERIN tietokannan call off -sopimus

10.1 Henkilötietojen suojaaminen Meille henkilötietojesi suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tätä verkkosivustoa hallinnoi “Ganter” (tästä eteenpäin myös “me”). Me olemme liittovaltion tietosuojalain mukainen “vastaava viranomainen”. Jos haluat käyttää tätä verkkosivustoa, joudumme toisinaan keräämään, tallentamaan ja käyttämään seuraavia henkilötietoja sivuston käyttämiseksi, sisällön järjestämiseksi, palvelujen tilaamiseksi, toimittamiseksi ja renderöimiseksi sekä palveluittemme maksujen käsittelemiseksi: sukunimi, etunimi, titteli, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pankkitilitiedot ja salasana. Hyväksyt näin ollen tietojen antamisen ja säilyttämisen. Henkilötietojasi ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

10.2 Yleiset tiedot - Vieraillessasi portaalissa verkkopalvelimelle kerää yleisiä tietoja palvelumme käyttämiseksi, erityisesti liittyen ohjelmisto- ja laitteistotyyppiisi, tietokoneen IP-osoitteeseen, verkkosivustoihin, joilla vierailet ja vierailujen kellonaikaan ja kestoon. Nämä tiedot eivät viittaa sinuun yksilöllisesti.

10.3 Tekninen turvallisuus - Suojellaksemme annettuja tietoja päivitämme jatkuvasti teknisiä ja organisaatioon liittyviä turvatoimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on ehkäistä luvaton pääsy, laiton tietojen poistaminen tai manipulointi, sekä tahaton tietojen katoaminen.

10.4 Tiedonsaanti- ja korjaamisoikeus - Ilmoitamme pyynnöstäsi veloituksetta, milloin ja minkälaisia henkilötietoja tallennetaan. Korjaamme välittömästi kaikki ilmoittamasi väärät tiedot.

10.5 Lisätiedot - Arvostamme luottamustasi. Siksi pyrimme pitämään viestintäkanavat avoimina joka hetki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa. Jos sinulla on kysymyksiä, joihin et löydä vastausta tästä tietosuojaselosteesta, tai jos haluat lisätietoja jostakin tietystä kysymyksestä, ota yhteyttä tietosuojavirkailijaan milloin haluat.

10.6 Arkistointiaika - Henkilötietoja, joita on toimitettu meille verkkosivustomme kautta, säilytetään vain siihen saakka, kunnes niiden antamisen tarkoitus on saavutettu. Kaupallisten ja verolakien määräysten mukaisesti tiettyjen tietojen arkistointiaika voi olla jopa 10 vuotta.

10.7 Google Analytics -toiminnon käyttö: Verkkosivustolla käytetään Google Analytics -toimintoa, verkkosivustopalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (Google). Google Analytics käyttää evästeitä, eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla verkkosivuston käyttöäsi voidaan analysoida. Evästeen antamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi lähetetään yleensä Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa silloin, kun se tallennetaan. Jos aktivoit IP-nimettömyyden tällä verkkosivustolla, Google lyhentää IP-osoitteesi etukäteen Euroopan unionin jäsenmaiden tai muiden Euroopan talousalueen sopimuksen allekirjoittajamaiden puitteissa. Ainoastaan poikkeustapauksessa kokonainen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa ja lyhennetään vasta siellä. Google käyttää tätä tietoa verkkosivuston hallinnoijan puolesta ja arvioi verkkosivuston käyttöäsi laatiakseen raportteja verkkosivuston aktiviteetista ja antaakseen verkkosivuston hallinnoijalle muita palveluita liittyen verkkosivuston käyttöön sekä Internetin käyttöön liittyviä palveluita. Google Analyticsin toimesta selaimestasi lähetettyä IP-osoitetta ei yhdistetä muihin tietoihin Googlella. Voit estää evästeiden tallentamisen valitsemalla vastaavat asetukset selainohjelmassasi. Jos teet näin, et kuitenkaan ehkä pysty hyödyntämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja. Lisäksi voit estää Googlea keräämästä evästeen luomia tietoja tai verkkosivuston käyttöösi liittyviä tietoja (IP-osoite mukaan lukien) sekä tietojen käsittelyn Googlella lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan, joka on saatavissa seuraavasta osoitteesta: tools.google.com/dlpage/gaoptout

11. Oikeudet ja tekijänoikeus

11. Ganter pyrkii pitämään kaikki Internetissä olevat tiedot mahdollisimman ajantasaisina. Pidätämme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tai päivittää vääriä tietoja, sekä poistaa tuotteita tuotelinjoista. Otto Ganter GmbH & Co. KG:n tuotteet on kehitetty standardielementteinä laaja-alaisen kysynnän kattamiseksi. Erityissovelluksissa, joissa tuotteisiimme kohdistuu erityisvaatimuksia, emme voi hyväksyä minkäänlaista vastuuta niiden sopivuudesta. Suunnitteluosastomme antaa mielellään tietoa erityisistä tuoteominaisuuksista, kuten puuttuvista toleransseista, mitoista tai vahvuuksista. Otto Ganter GmbH & Co. KG pidättää oikeudet tuoteluetteloon ja verkkosivustoon. Sisältöä tai sen otteita ei saa tulostaa uudelleen eikä kopioida.

Otto Ganter GmbH & Co. KG

 

Tribergerstr. 3
78120 Furtwangen
Puhelin +49 (0) 7723 6507-0
Faksi +49 (0) 7723 4659
Sähköposti info@ganternorm.com

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.